top of page
Конф Варна 2022.jpg
20180812_165906.jpg
20180826_100943.jpg
20180829_155556.jpg
20180828_130352.jpg

Четвърта международна научна конференция "Съвременни перспективи пред хуманитарните и социалните науки" - август-септември 2022

В конференцията на 29 август - 2 септември във Варна бе включен панел с доклади по проекта на доц. д-р Доротея Ангелова, доц. д-р Силвия Борисова и Радина Богомирова. 

Програма на конференцията 

 

***

Национална научна конференция "Епохи, личности, памет" - септември 2022 г. 

В конференцията на 29-20 септември 2022 г. в Дряново взе участие д-р Димитър Ганов с доклад по проекта на тема: „Нови анализи върху развитието на визията на д-р Петър Берон за първоначалното девическо образование”. 

Линк към програма на конференцията на сайта на Исторически музей - Дряново

***

Научна конференция "Родът Берон - анализи, проекции и перспективи" - юли 2022 г. 

Конференцията се състоя в периода 4-6 юли 2022 г. в Творческия дом на БАН във Варна и бе изцяло посветена на проекта. Доклади изнесоха проф. дфн Мартин Табаков, проф.дфн Димитър Цацов, проф. дфн Нина Димитрова, доц.д-р Силвия Борисова, доц.д-р Кристиян Енчев, проф.Христо Гагов, проф.дин Надя Данова, постдокторант Любомир Сирков, Анастасия Филипова и Пролетка Петрова. 

Програма на конференцията

***

Трета международна научна конференция "Философията в наши дни: традиции, иновации, образование" - септември 2021

В конференцията на 9-12 септември 2021 г. във Варна бе включен панел с доклади по проекта на проф. Мартин Табаков, доц. д-р Доротея Ангелова и Светлана Нанчева. 

Програма на конференцията  

***

Конференция "Родът Берон" - август 2020 г. 

В конференцията на 25-28 август 2020 г. в Творческа къща - Петрохан взеха участие проф, Мартин Табаков, Любомир Сирков, проф. Надя Данова, Светлана Нанчева и Анастасия Филипова. Бяха презентирани и дискутирани разработки, посветени на д-р Петър Берон, д-р Васил Хаджистоянов Берон, д-р Петър Константинов и д-р Петър Кирилов Берон. Беше представен значителен обем сканирани архивни документи - снимков материал, оригинални печатни издания, публикации от периодичен печат и др.  

Програма на конференцията

***

Седмица на бенефициентите на ФНИ, 1-5 юли 2019 г. 

В съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на ФНИ, Фондът организира събитие „Седмица на бенефициентите на ФНИ“ в периода 1-5 юли 2019 г. в гр. София. Целта на събитието бе ръководителите на проекти от всички научни области, финансирани от ФНИ в конкурсната сесия за проекти за научни изследвания - 2017 г., да представят текущите резултати от изпълнението на първия етап на проекта. Проектът "Анализ и философско осмисляне на ролята на рода Берон за духовното развитие на България и интегрирането й в световната култура" бе представен от проф. Мартин Табаков. 

Програма на събитието

***

Научна конференция „Заслугите на Бероновци за българското развитие” - декември 2018 г. 

 

На  7.12. 2018 г. в гр.София, в конферентната зала на ИИОЗ на бул.”Патриарх Евтимий” №6, се състоя научна конференция, във връзка с дейността по проект към ФНИ „Анализ и философско осмисляне на приноса на рода Берон за българската и европейската култура”, ръководен от проф. дфн Мартин Табаков. Трите сесии на конференцията бяха посветени на три ключови личности от Бероновия род, които имат най-голям принос и заслуги за развитието на българската духовна култура и европейските й измерения: родоначалникът д-р Петър Берон, д-р Васил Хаджистоянов – Берон и д-р Петър Константинов.  Общо на конференцията бяха представени 16 доклада, изследващи различни аспекти от дейността на тези трима видни представители на рода Берон.

 

Първата сесия на конференцията бе озаглавена „Петър Константинов – писател, учен, общественик”. В нея бяха представени и дискутирани разработки, посветени на писателската дейност и художественото наследство на Петър Константинов, както и на обществената му дейност.  Доклади изнесоха: гл.ас. д-р Силвия Борисова  – „Романът „Авеню Фош“ във философско-естетически и аксиологически щрихи”, гл.ас. д-р Димитър Ганов  – "Новаторството във военната проза и създаването на художествена социална история при П. Константинов" и "Псевдокосмополитизмът на П. Константинов", доц. д-р Кристиан Енчев – „Моделно-теоретични концептуализации върху романите на Петър Константинов. Персонажната потенциалност и нейната времева транс-форма”, проф. дфн Мартин Табаков – „Петър Константинов – патриотът-космополит”. В провелата се дискусия се очертаха интересни художествени паралели на творчеството на Петър Константинов с други български и европейски автори, бяха подчертани и важни приноси на обществената му дейност за развитието на гражданското общество в модерна България.

 

Втората сесия на конференцията бе озаглавена „Дейността на д-р Васил Хаджистоянов - Берон". Представените в нея разработки обхванаха широк спектър от дейността на тази многостранно активна и талантлива личност – педагогическа, просветителска обществена дейност. Доклади изнесоха:  чл.- кор. проф. Ангел Стефанов  – "Философското съдържание на "Логиката" на д-р Васил Хаджистоянов - Берон", проф. Христо Гагов от Биологически факултет на СУ „Св.Кл.Охридски”   –  „Естествена история“ на Васил Берон - удивително творение на възрожденската ни натурфилософска мисъл”, проф. дфн Мартин Табаков  –  „Васил Берон – възрожденец, лекар, просветител-енциклопедист”,  доц. д-р Доротея Ангелова – „Васил Берон за ролята на философията и логиката  в познанието”, проф. Нина Димитрова  – „Васил Берон и българският образователен идеал”. Дискутирани бяха научните възгледи на д-р Васил Берон във философията, логиката, естествените науки, приносите му в образователното дело във Велико Търново и Болград, работата му за развитието на археологията и др.

 

Третата сесия бе озаглавена „Възгледите на д-р Петър Берон”. Представените разработки предложиха два различни подхода към анализ и оценка личността и делото на д-р Петър Берон: глобален и аспектен. Първият подход бе приложен в докладите на проф. дфн Мартин Табаков – „Д-р Петър Берон: ценен, известен и… непознат и забравен?” и на доц. Латьо Латев  – „Петър Берон и проевропейската възрожденска парадигма". Докладите, базирани на втория подход, очертаха два тематични фокуса: педагогическите възгледи и дейност на д-р Петър Берон и стопанската му дейност. По първия тематичен кръг се получи интересен и продуктивен диалог и дискусия върху докладите на проф. Надя Данова  –  "Възгледите на Петър Берон за детската възраст" и двете разработки на докторант Светлана Нанчева – „Съпоставителен анализ на педагогическите възгледи на Ян Амос Коменски и д-р Петър Берон” и „Обзор на прижизнените издания на "Буквар с различни поучения" на д-р Петър Берон”. По втората тема доклад изнесе докторант Любомир Сирков  –  "Стопанската дейност на д-р Петър Берон", който бе допълнен с интересни сведения от проф. дфн Мартин Табаков.

***

Научна конференция "Философия, логика, култура" - август 2018 г. 

 

В периода 26.08.2018 г. -29.08.2018 г в гр. Китен се проведе национална научна конференция с международно участие, озаглавена „Философия, логика, култура”, организирана от секция „Логически системи и модели”, ИИОЗ - БАН.  В програмата на конференцията бяха включени доклади и презентации по темите на двата актуални проекта на секцията по фонд „Научни изследвания”, както и по проектите към ЕБР.  Над 20 участници представиха 26 разработки в трите панела на конференцията.  

Първият панел на конференцията беше фокусиран върху проекта към ФНИ „Анализ и философско осмисляне на приноса на рода Берон за българската и европейската култура”, ръководен от проф. дфн Мартин Табаков. В този панел бяха представени и дискутирани поредица интересни изследвания, посветени на няколко от видните представители на рода Берон: д-р Васил Хаджистоянов-Берон, д-р Петър Константинов, д-р Петър Берон. Бяха засегнати теми за тяхната научна, педагогическа, писателска, обществена, стопанска дейност.  Доклади изнесоха: проф. дфн Мартин Табаков  - „Бероновци“ и „Петър Берон – европейски учен“, чл.-кор. проф. Ангел Стефанов - “Логиката“ на д-р Васил Хаджистоянов-Берон – философско съдържание и културно значение“, доц. д-р Доротея Ангелова - „Основни идеи в „Логика“ на Васил Хаджистоянов-Берон“, доц. д-р Кристиан Енчев - „Метафорика и метаметафорика в романа на Петър Константинов „Заливът на сънищата“, д-р Теодора Велкова - „Възгледите на Петър Берон за произхода на Земята и живота през призмата на някои съвременни концепции“, докторант Любомир Сирков  - "Стопанската дейност на д-р Петър Берон", докторант Светлана Нанчева - „Педагогическите концепции на Я.А.Коменски и д-р Петър Берон” и „Автентичните издания на „Рибен буквар” на д-р Петър Берон”.

програма Варна, 4–6 юли 2022.jpg
bottom of page